ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Чрез използването на Уебсайта group.bg и на услугите, предоставяни чрез него, дори и ако не сте попълнили регистрационна форма, Вие се съгласявате с настоящите общи условия и се задължавате да спазвате описаните в тях правила и Интернет етиката. 

„ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 147030813 е изключителен ползвател на уебсайта group.bg. Настоящите Общи условия /ОУ/ регламентират отношенията между дружеството и всеки един потребител на услугите, информацията и ресурсите, достъпни през сайта, като имат силата на договор.

 

І. ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

 

1.1. Web page – УЕБ стpанuца - по смисъла на настоящия договор е софтуерен продукт, наричан още интернет страница, съдържащ една или повече базови страници създадени с програмен език html /PHP, JAVA (и/или java scripts), FLASH, и др. / съдържаща съвкупност от информация, аудио и видео съдържание, наричани общо „съдържание”, което може да се визуализира


1.2. Web site – Сайт – Динамична или статична съвкупност от HTML-страници с общо предназначение, които могат да се разглеждат и четат с помощта на браузери, достъпът, до която се извършва чрез неговия унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържаща файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки и др..


1.3.Услуги предоставяни през сайта: една или повече Услуги в интернет, с достъп чрез хипертекст и мултимедийносъдържание, които включват /но не задължително / бази данни за лично ползване в социалната мрежа, Форуми, блогове, анкети, тестове, чат и др. Услуги, чието изброяване не е посочено изчерпателно и чрез които имате достъп до документи, свързани в колекции.


1.4. IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


1.5. group.bgе уебсайт в интернет област „.bg”, и е предоставен за изключително ползване на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят Услуги и достъп до информация, описани в настоящите Общи условия.


1.6. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД /наричан по-долу също и „ползвател”/ е еднолично дружество с ограничена отговорност, ЕИК 147030813, със седалище и адрес на управление гр. София, 1172, СО- район Изгрев, ж.к. ДИАНАБАД, бл. 10, вх. А, ет. 7, ап. 19, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , което предоставяУслугите, предмет на настоящите Общи условия.


1.7. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.


1.8. „Потребителско име” -уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите и управлява своя профил в уебсайта.


1.9. "Злоумишлени действия" – като такива се считат всички деяния /действия или бездействия/, чрез които дадено лице нарушава настоящите общи условия, етичните правила за използване на Интернет или нанася имуществени или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), използване на чужди права и пароли, нерегламентиран достъп до бази данни, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), или причиняване на срив, умишлено разпространяване на вируси, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия, които са квалифицирани като състав на престъпление или административно нарушение по смисъла на приложимото право.


1.10. "Информационна система" е съвкупност от свързани устройства, което или някои, от които са предназначени да съхраняват, изпращат или получават електронни документи.


1.11. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице /дори и нерегистрирано/, което ползва уебсайта group.bg ипредоставяните през него Услуги, информация и ресурси.


1.12. „Потребителско съдържание” е всеки документ, видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ качва на Сървър/ите на собственика с цел, съдържанието да бъде достъпно чрез Уебсайта group.bg за лично ползване и/или за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.


1.13. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое, от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.


1.14. „Паролата” представлява код от букви, цифри и знаци, която заедно с потребителското имеслужи за достъп до потребителския профил и до услугите предоставяни през сайта.


1.15. ДОМЕЙН, ДОМЕЙНА - от английски domain означава област. Уникален адрес на уеб сайт в Интернет.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД чрез Уебсайта group.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в настоящите Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените тук изисквания.

2.2. Една част от Услугите, като тези, които са свързани с търсене и получаване на достъп до информация, разположена на Уебсайта group.bg се предоставят без да е необходима предварителна регистрация от потребителя.

2.3. Използването на по-голямата част от Услугите на Уебсайта group.bg , като тези по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и/или съхранява информация във форма на текст, видеоматериали, изображения и други, изграждането на потребителски профил по критериите, зададени от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, създаването и управлението на тематични канали, създаване на блогове, анкети, тестове, форуми и/или участие в тях, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги /без да се ограничават до гореизброените/ се предоставят само на регистрирани потребители чрез Уебсайта group.bg и тяхното ползване е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия /ОУ/ се прилагат във всички отношения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както по отношение на тези извършили регистрация на Уебсайта group.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), така и по отношение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на горепосочения уебсайт /”нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ”/. ОУ се отнасят и за ползване на информацията и достъпът до ресурси и услуги, предоставяни от страна на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД през уебсайта на електронен адрес http://group.bg и/или https://group.bg

3.2. Правата на нерегистрираните потребители са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2. като техния вид и обем се определя от ползвателя на сайта, без да е необходимо тяхното изрично изброяване. Ползването на безвъзмездните Услуги от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ също може да се ограничи по преценка на ползвателя на сайта.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернетстраница с адрес http://group.bg/about-us/termsи/ или https://group.bg/about-us/terms и чрез електронна препратка от всяка страница от Уебсайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на Уебсайта group.bg , включително с отварянето на Интернет страница, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.4. Достъпът до Услугите по т.2.3. на настоящите ОИ изисква предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез попълване на съответната електронна форма за регистрация, достъпна чрез две или повече стъпки в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://group.bg/register и/или https://group.bg/register . Попълвайки регистрационната форма, потребителят дава своето съгласие с настоящите ОУ, чрез отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен/а с Общите условия." и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай ме". Горепосочените действия представляват изрично електронно изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис), с което последният декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. Не е допустима и се забранява регистрация на непълнолетно по смисъла на законодателството на Република България лице, независимо от това дали е налице съгласие дадено от родители или попечители за ползване на Услугите предоставяни чрез group.bg. При нарушения на тази забрана, отговорността е на лицата, на които са предоставени родителските права.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва оn-line електронна форма, като посочва потребителско име и парола за достъп /наричани общо акаунт/, с което слага началото на потребителския си профил и получава възможност да ползва Услугите предоставяни през сайта group.bg. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил, ако потребителското име не е вече заето.

4.2. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е длъжен да проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД си запазва правото /но не е длъжен/ по своя преценка да премахва или възстановява избраното от потребителя име, ако това се окаже необходимо (например, когато при оплакване от страна на собственик на търговска марка /търговско наименование и др./или негов представител, че регистрираното потребителско име не е тясно свързано с истинското име на потребителя и застрашава или накърнява правата върху марката/търговското наименование и др./).

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта group.bg, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

4.5. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено /качено/ от него на сървър – собственост на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД /или нает от него/ Потребителско съдържание, да го организира в колекции и тематични канали, да персонализира вида на потребителския си профил, да участва във форума и др.

4.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предостави своето истинско име и вярна информация за себе си с цел поддържане на сигурността и с оглед на пресичане на възможностите за нанасяне на вреди на останалите потребители от лица, ползващи фалшива самоличност.

4.7. Потребителят няма право да се регистрира с чужда самоличност и да предоставя неверни данни за себе си при попълване на регистрационната форма.

4.8. Забранено е създаването на повече от един личен профил.

4.9. Ако администраторът на сайта ограничи, изтрие или забрани /временно или постоянно/ ползването на профил на потребителя, последният няма право да създаде друг профил без разрешение от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

4.10. Потребителят няма право да използва личния си профил с цел търговска печалба (например ползване на своя статус за реклама и/или извършване на стопанска дейност и др.) и/или други комерсиални цели.

4.11. Потребителят няма право да използва group.bg, ако е под 18 /осемнадесет/ годишна възраст.

4.12. Потребителят няма право да използва group.bg, ако е бил осъден или наказван за престъпления свързани със сигурността на страната и обществения ред, срещу личността, разврат, педофилия, обществена безопасност, измама и престъпления срещу собствеността /освен, ако не е реабилитиран или помилван/.

4.13. Потребителят се задължава да поддържа предоставената информация за контакт точна и актуална.

4.14. Потребителят няма право да споделя паролата си за достъп до своя профил в уебсайта, нито да предоставя на друго лице достъп до профила си, или да извършва каквито и да било действия, с които може да застраши сигурността на профила си.

4.15. Потребителят няма право да прехвърля профила си (включително всяка страница или приложение, което управлява) на трето лице, без предварително писмено разрешение от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

4.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата и е длъжен да уведомява незабавно ползвателя на уебсайта в случай на неправомерен достъп до неговия профил, както и при вероятност от такъв.

4.17. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД като изключителен ползвател на group.bg има правото да откаже регистрацията при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни.

4.18. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото да прекрати или спре без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрирания профил ако установи, че потребителя е предоставил неверни данни или не е отразил настъпилите промени в едноседмичен срок от датата на съответната промяна. Прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

4.19. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото да изисква потвърждение на мобилните телефонни номера, съществуването на електронни адреси и други данни по всякакъв начин за проверка, в това число и посредством изпращане на код за потвърждение, за което е възможно мобилният оператор да начисли такси за текстови или мултимедийни съобщения по действащия тарифен план на потребителя или ако няма такъв по действащия ценоразпис на мобилния оператор. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право и да предлага Услуги, изискващи текстови съобщения, които се таксуват по специална тарифа и/или с добавена стойност, в който случай стойността на съобщението се обявява в сайта и потребителят има възможност да се запознае с тарифата за определена услуга.

4.20. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ промени или деактивира номера на мобилния си телефон/заявен в профила/, той следва да актуализира информацията на уеб сайта group.bg в рамките на 48 часа, с цел собствената си сигурност и за гарантиране, че съобщенията няма да могат да се изпратят на лицето, което придобива стария му номер.

4.21. При общуване в социалната мрежа, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на администратора всички необходими права, за да могат другите регистрирани потребители, които е включил в контактната си листа да синхронизират (включително чрез заявление) техните списъци с контакти с основна информация и информация за контакт по отношения на неговия акаунт, както и името и снимката от профила му.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на придобиване на лицето ползващо сайта на качеството „ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите ОУ.

5.2. Договорът се сключва на български език. В случай на противоречие между версии на ОУ на друг език, предимство има българският.

5.3. Договорът се прекратява:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – с преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта group.bg;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. ПотребителятсесчитауведомензаОбщитеусловия и за промените в тях отдататанапубликуването им и се счита за обвързан с тях от датата на подписване на индивидуалендоговор заползванена услугитеилисъответноотдататанафактическозапочваненаползваненауслугите.

6.2.Общитеусловиямогатдабъдатизменяниидопълвани едностранно поинициативана„ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с оглед на допълване и модификации на предоставяните Услуги, законодателни промени и/или при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.3. При промени в ОУ „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ в двуседмичен срок да се запознае с тях и при наличие на възражения да изтрие профила си и да прекрати ползването на Услугите и информацията чрез group.bg. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ползвателя на уебсайта за ползване на Услугите, предоставяни чрез group.bg. В този случай „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил,както и право да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му оборудване и (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет, посредством които да ползва предоставяните от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Услуги.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта group.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и след въвеждане на потребителското си име и парола.

7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага с част от съответстващото на техническите възможности на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и свободното пространство на сървъра, ползван /или собствен/ от него, като качва съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание, с изключение на информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:

7.3.1. противоречат на законодателството на Република България, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

7.3.2. съдържат насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

7.3.3. съдържат порнографско или открито/прикрито сексуално съдържание;

7.3.4. съдържат прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;

7.3.5. съдържат различими/даващи възможност за индивидуализация/ тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

7.3.6. обиждат дадена религия или съдържащи религиозна агитация и/или пропагандират дискриминация по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

7.3.7. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация или които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

7.3.8. нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

7.3.9. накърняват доброто име на другиго, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

7.3.10. съдържат информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм или които съдържат информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

7.3.11 имат лошо качество и неясно съдържание и/или са с големина на файла над определените на Уебсайта максимални размери.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД услуги:

7.4.1. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

7.4.2. Да не използва информация, която е събрана от даден потребител или на неговото потребителско съдържание без изричното му съгласие.

7.4.3. Да не извършва действия, с които да пречи на даден потребител да ограничи контакта си с него или да изтрие контакта от своята листа.

7.4.4. Да не показва реклами на трето/ти лице/ца и да не качва такива в предоставеното му/им пространство на сървъра, както и да не ползва или продава /дарява, предава/ имена, данни и електронни адреси – собственост на други потребители на трети лица.

7.4.5. Да не използва, продава, предава или преотстъпва кода, APIs, данни и инструменти- собственост на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в случай, че му станат известни.

7.4.6. Да не представя в погрешна светлина отношенията си с „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на трети лица или на други потребители. При колизия, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото да направи обществено достояние отношенията си със съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

7.4.7. Да уведомява незабавно „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

7.4.8. Да не се ползва и да не се представя с чужда или фиктивна самоличност или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

7.4.9. При констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за отстраняването им;

7.4.10. Да не използва "pop-up"-ове, "blind links" и други подобни методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от потребителите съдържание.

 

7.5. Потребителят, който е собственик на друг уеб сайт или интернет приложение е длъжен при ползването на group.bg да се съобрази освен с горните и с всички приложими закони, в това число: 

7.5.1. Да има и да прилага политика за премахване на незаконно съдържание и прекратяване на повторните нарушители, което отговаря на Digital Millennium Copyright Act.

7.5.2. Да действа в съответствие с видео Закона за защита на личните данни ("VPPA").

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава право на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – изключителен ползвател на уебсайта да анализира неговия профил, съдържание и данни за всякакви цели, включително търговски (например за насочване на доставката на реклами и индексирането на съдържание за търсене), както и да провери и/или наблюдава, записва и съхранява личните разговори в чата и размяната на електронни съобщения и файлове, за да се провери дали съдържанието и действията са безопасни за другите потребители и дали не се ползват с цел измама или извършване на друго престъпление /в т.ч. сексуално/. 

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Услуги, като прекрати регистрацията си на group.bg. 

7.7.1. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. 

7.7.2. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД съхранява за известен разумен период от време данните на профила, както и „backupна цялото потребителско съдържание, които файлове се обновяват периодично. Възможно е дори и след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изтрил потребителския профил и съдържание, последния или части от него да бъдат възстановени автоматично, ако информацията на сървъра е била пострадала поради хакерска атака или поради срив /електрически, форс мажор и др./ и е било наложително нейното възстановяване. В този случай съответният потребител има право да се обърне към „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и след надлежна легитимация да поиска изтриването на информацията, профила или частите от него. Тези правила се прилагат и при констатирана злоупотреба с лични данни или чужда самоличност. 

7.8. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД си запазва правото да съхрани части от потребителското съдържание или данни от потребителския профил дори и след изтриването му, когато пълното им заличаване би могло да доведе до срив или непълноти в дадени страници на group.bg и/или е свързано със съдържанието на последните /например коментари във форума и др.подобни/ както и с електронни препратки към тях. 

7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта group.bg единствено за лично ползване. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, давa възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване. 

7.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителското съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта group.bg, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта group.bg и реализирани чрез нормалната му функционалност. 

7.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителското съдържание за каквито и да било търговски цели. При писане на текстове /във всички Услуги в сайта - форум, блог, социална мрежа, анкети, тестове,мнения, коментари към тях и др./ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да използва съответните азбуки и отговарящите на тях символи –например при писане на текст на български език, потребителят е длъжен да използва кирилица, а при чуждоезични текстове- съответстващата им азбука. При неспазване на тези изисквания „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право и ще премахва без предупреждение всички текстове които не отговарят на горепосочените условия. 

7.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „сподели това”, предоставена от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да копира част от Потребителското съдържание публикувано на Уебсайта group.bg, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕТО МУ в своя профил в известните социални мрежи /които са посочени в сайта/ с нетърговски цели, като се задължава да обозначи на видно място, че източникът на копираното съдържание е group.bg и да постави линк към него.ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва горепосоченото съдържание за търговски цели, включително за продажба на реклама независимо от нейния таргет.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

8.1. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, достъпни през сайта group.bg. 

8.2. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще положи грижа за предоставяне на възможност за качване на Потребителското съдържание във връзка с използване на Услугите. 

8.3. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД няма задължението да наблюдава, копира /или архивира/ информацията, съхранявана на сървърите си или която е била направена достъпна при предоставяне на Услугите. 

8.4. Въпреки, че „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е длъжен да издирва факти и/или обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите в group.bg, той може да сезира органите на реда /Прокуратура, Интерпол, Европол, Полиция и др./ при констатирани нарушения или съмнение за такива, като им предостави всички налични данни за това. 

8.5. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД съхранява информацията предоставена от потребителите на сървъра в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи при спазване на съответните процедури с цел за запазване правата, законните интереси и сигурността на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато материалите и информацията са били изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

8.6. При неизползване на потребителския профил от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за период от най-малко 90 (деветдесет) дни, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него съдържание или части от същото. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за пълна или частична загуба на информация или данни – част от потребителското съдържание. 

8.8. В случаите по т.8.4 „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е длъжен, но има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва съдържание изцяло или частично. При оспорване на авторски права или други права на интелектуалната /или индустриалната/ собственост, достъпът до съдържанието може да се ограничи или спре по преценка на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до предоставяне на безспорни доказателства от носителя на съответното право или от изрично упълномощено от него лице. 

8.9. На всяка една от страниците на group.bg / в т.ч. и на страниците с потребителски профили и/или съдържание/ „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да поставя хиперактивни връзки, електронни препратки, рекламни банери и други форми за реклама на стоки и Услуги, предлагани от него или от трети лица по силата на договор между „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и третите лица. 

8.10. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на Интернет страници, на Услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез ползването Услугите на Уебсайта group.bg. 

8.11. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията, налична в потребителското съдържание, нито в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни съобщения /в т.ч текстови/, тематични канали, форуми, нито в публикуваните коментари. 

8.12. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ както чрез системата за електронни съобщения в сайта, така и на регистрирания от потребителя електронен адрес за връзка, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

8.13. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите предоставяни чрез group.bg в случай на съмнение за нарушение на закона, настоящите ОУ, добрите нрави или други приложими норми.

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

9.1. С всяко свое действие, с което качва в Уебсайта group.bg /в т.ч. на сървъра на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД / видеоматериал, изображение, текст или друг материал, ПОТРЕБИТЕЛЯТпредоставя на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД неизключителното право /но не и задължение/ и безвъзмездно да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без териториални ограничения (за целия свят). 

9.2. Правото по т. 9.1. се погасява в разумен срок след премахване или изтриването на профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване на настоящите ОУ. 

9.3. Правата на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по т.9.1. и 9.2. включват правото да използва материалите за нуждите на промоция/и/или реклама/ на group.bg в други медии вкл. в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването им от други медии във връзка с развиването на дейността на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е единствен носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в настоящите ОУ, включително правото да предоставя правото за сублицензиране ползването на съответния материал, независимо от основанието за това, както и че това право е безспорно и не е ограничено от претенции или действия на трети лица, както и че качването на съответния материал в group.bg и неговото използване се извършва в съответствие с настоящите Общи условия и не нарушава правата на трети лица. 

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко трето лице, което участва или е изобразено в каченият в group.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ материал, както по отношение на неговото заснемане, копиране, право на разпространение и публикуване /в т.ч. името и/или други данни на лицето/ в group.bg и в други медии за целите на т. 9.1., 9.2 и 9.3 от настоящите ОУ. 

9.5. Чрез качването на всеки един материал или каквато и да е част от Потребителското съдържание в group.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя безвъзмездно, на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, за територията на целия свят и за разумен срок след прекратяване на действието на този договор, изключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД . С цел избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с горепосоченото право за използване и възпроизвеждане на публикуваното от него Потребителско съдържание от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. 

9.6. Чрез качването на всеки един материал или каквато и да е част от Потребителското съдържание в group.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД безвъзмездно, на територията на целия свят, за разумен срок след прекратяване на действието на този договор, правото да визуализира публикуваните материали, в която и да е от страниците на group.bg, в това число и тези съдържащи профили и/или създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и правото да го използва при графичното оформление, визуализацията и web дизайна, и/ или рекламата на group.bg.ведно с правото горепосочените права да бъдат предоставени от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на други определени ПОТРЕБИТЕЛИ по негова преценка. 

9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието и материалите, които са му станали достъпни при ползването на Услугите предоставяни от group.bg, а също няма право да използва без изрично писмено съгласие на съответното правоимащо лице материалите, информацията, графичния дизайн, видео и аудио материалите, както и цялото останало съдържание, графичния дизайн и софтуера, които са обект на авторско право на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието само с цел ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия. 

9.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не ползва софтуер, чрез който да заобиколи, повреди или по друг начин да смути нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в group.bg и които сапредназначени да предотвратят или да ограничат начините на ползване или копирането на информация и материали в нарушение на настоящите ОУ. 

9.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за каченото от него Потребителско съдържание, за това, че прави същото достъпно чрез ползването на Услугите на group.bg, както и за последствията от това публикуване. 

9.10. Всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, качено/предоставено/ от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД или на съответното указано лице, преотстъпило правото на ползване на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

9.11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, може да отправи писмен сигнал на следния адрес:

гр. София, 1172, СО- район Изгрев, ж.к. ДИАНАБАД, бл. 10, вх. А, ет. 7, ап. 19

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Писменият сигнал за твърдяното нарушение следва да има най-малко следното съдържание: 

9.11.1. Подпис (вкл. универсален електронен подпис, ако сигналът е изпратен по електронна поща) на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено или на негов изрично упълномощен представител; 

9.11.2. Конкретно посочване на материала, за който се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), посочване на точен URL, позволяващ идентификацията му ), както и подробно описание на твърдяното нарушение; 

9.11.3. Заверен за вярност препис от документ или друго безспорно доказателство, удостоверяващо, че лицето подало сигнала е носител на съответното право. 

9.11.4. Трите имена на лицето, подало сигнала, адрес, телефон и адрес на електронна поща; 

9.11.5. Нотариално заверена декларация от лицето – носител на авторското право /за твърдяното нарушение/, че добросъвестно вярва, че правото му е нарушено. 

9.12. След получаване на сигнала „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия, но си запазва правото изрично или мълчаливо да не предприема ограничаване на достъпа или изтриване на съдържанието – предмет на твърдяното нарушение, до представянето на надлежен съдебен или друг акт, изходящ от орган упражняващ правомощия по закон, с който се констатира нарушението на авторското право по съответния законов ред. 

9.13. В случай, че даден ПОТРЕБИТЕЛ счита, че достъпът до материал, публикуван от него е неоснователно ограничен, той следва да изпрати писмено уведомление до ползвателя на group.bg със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.11. След получаване на уведомлението, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД може /но не е длъжен/ да го препрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал сигнала по т.9.11 и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност при допускане или недопускане ограничаване на достъпа и/или изтриване на материала, както и за последиците от това действие или бездействие.

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугите предоставяни чрез group.bg, при условията на ограничена с настоящите ОУ отговорност. 

10.2. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД няма задължение и недава никакви гаранции, че безплатно предоставяните Услуги през group.bg ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни или че ще удовлетворят изискванията и/или очакванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

10.3. С приемане на настоящите ОУ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги чрез group.bg ще бъде изцяло на негов риск и се съгласява, че „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди и/или пропуснати ползи, освен ако са причинени от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД умишлено. 

10.4. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за каквато и да е част от Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ при използване на Услугите в уебсайта.

10.5. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за произтекли при достъпа до предоставяните от него Услуги или използването на чуждо потребителско съдържание, /достъпно чрез group.bgвреди и/или пропуснати ползи. 

10.6. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за истинността, наличността, качеството на стоки и/или съдържанието на Услуги, предмет на публикуваните на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или достигнали до ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез прикачването им към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения на group.bg. 

10.7. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 

10.8. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на безвъзмездните Услуги във всички случаи, а по отношение на платените Услуги отговорността отпада при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната и/или глобалната мрежа Интернет, и/или в причинно-следствена връзка от спирането, забавянето или качеството на външни услуги от трети лица, при проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите ползвани от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

10.9. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 

10.10. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез group.bg. 

10.11. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето или предоставянето с влошено качество на безвъзмездните Услуги във всички случаи, а за платените Услуги отговорността отпада, ако непредоставянето или влошеното качество са резултат от извършвани тестове от страна на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по възможност предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за вероятното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите. 

10.12. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване евентуални прекъсвания или каквито и да било затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. С приемането на настоящите ОУ ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и разбира възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта group.bg, които могат да възникнат независимо от положените усилия на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от собственика на group.bg. 

10.13. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, независимо дали е дало или не съгласие за това, както и не носи отговорност, ако личните данни на ПОТРЕБИТЕЛ или на трето лице са използвани за извършване на престъпление, друг вид правонарушение и/или за уронване на доброто му име, както и ако са употребени или са станали предмет на злоумишлени действия и други забранени от настоящите ОУ деяния, независимо дали на собственика на данните или на трето лице са причинени вреди.

 

ХІ. ПРАВА НА „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООДВ СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

11.1. Ако са налице съмнения, че даден материал, качен на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до материала или потребителското съдържание/изцяло или частично. 

11.2. В случаите по т.11.1. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, както и ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ,/по преценка на собственика на сайта/, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи, както и при оспорване на авторски права или други права на интелектуалната /или индустриалната/ собственост, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е длъжен, но има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да ограничава или спира достъпа до съответния материал и/или да премахва съдържание изцяло или частично. 

11.3. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е длъжен и ще изпълнява всяко разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, като има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане. 

11.4. В случаите по т.11.1, 11.2 и 11.3 „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 

11.5. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи при съмнение, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на group.bg би могло да представлява престъпление или административно нарушение. В тези случаи „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предоставя на съответния орган необходимото съдействие и цялата налична информация и материали, изискани по надлежния ред. 

11.6. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спиране, променяне или ограничаване на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за своите действия и бездействия, станали причина за претърпяване на вреди от трети лица и от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД поради материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави. В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, резултат на предявени искове от и/или платени обезщетения от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на трети лица. 

12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и пострадалите потребители за всички вреди, причинени вследствие действията на трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия, когато настъпването на вредите е в пряка и непосредствена причинна връзка с претърпяната вреда. 

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и на трети лица като резултат от регистрацията и/или ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия. 

12.4. Отговорността на лицата по настоящите ОУ продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

13.1. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да събира и използва лични данни на потребителите, с които същите могат да бъдат идентифицирани с цел поддържане на сигурността с оглед на пресичане на възможностите за нанасяне на вреди на останалите потребители от лица, ползващи фалшива самоличност.

13.2. Информацията и личните данни включват име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, e-mail, мобилентелефон, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на group.bg. За изключване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия, освен ако по естеството си не представлява копие или информация, съдържаща се в документи за самоличност. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, при спазване на настоящите ОУ. 

13.3. Потребителското му име и предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени данни са достъпни за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които са допуснати от лицето да посещават неговия потребителски профил в group.bg, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие с приемане на настоящите Общи условия. 

13.4. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.  

13.5. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица. 

13.6. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД яснопосочва в регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С маркиране на текста за съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и с предоставянето на личните си данни за посочените в тази глава цели. 

13.7. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да ползва информацията и за предлагане на нови стоки и/или услуги на потребителите, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги и за други цели, за които може да се използва информацията и които не са изчерпателно изброени в настоящите ОУ, но при спазване на разпоредбите на закона. 

13.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения, изпращани от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД . 

13.9. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинга и рекламата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ възразява срещу ОУ в тази им част, той има право да изпрати писмено съобщение до „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти в десетдневен срок от регистрацията в group.bg. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има нова възможност да възрази преди всяко конкретно използване, в тридневен срок, след като бъде уведомен за това и преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг 

13.10. Извън горните случаи „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се задължава да не редактира и/или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползваните от него Услуги, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато: 

13.10.1. Това е предвидено в настоящите ОУ и/ или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

13.10.2. Ползването на информацията и/или данните са необходими за изпълнение на нормативно установено задължение на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД или при спазване на законово установените процедури информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица притежаващи съответните правомощия. 

13.10.3. Когато информацията за личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за дейности по администриране на същия и/или във връзка с ползването на Услугите на group.bg; 

13.10.4. В други, посочени в закона случаи. 

13.11. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има правото да запазва автоматично определена информация във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, която компютър или друго крайно устройство изпраща към сървърa приползването на group.bg. Информацията може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта group.bg, времето прекарано на нея и др., както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на евентуално възникване на правен спор. 

13.12. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ cookies – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. 

13.13. „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за инсталирани от трети лица върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ cookies по време на неговото посещение на Уебсайта group.bg независимо от тяхната цел.

 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

14.1. Договорът с регистриран потребител се прекратява: 

14.1.1. В случаите, предвидени в настоящите Общи условия. 

14.1.2. При преустановяване на дейността на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта group.bg; 

14.1.3. По взаимно съгласие на страните за прекратяването; 

14.1.4. Със смъртта на физическото лице или прекратяването на юридическото лице-ПОТРЕБИТЕЛ. 

14.1.5. В други предвидени в закона случаи. 

14.2. Независимо от основанието за прекратяване на договора, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си Потребителското съдържание /изцяло или частично/. 

14.3. Независимо от основанието за прекратяване на договора, „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД .

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

15.1. С приемане на настоящите Общи условия, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Писмените изявления и съобщения се считат за валидни, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта group.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 

15.2. Когато „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите ползвани от него. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. Ако посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail е невалиден, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД дори ако не е било получено. 

15.3. Недействителността, на която и да е клауза от настоящите ОУ не влече недействителност на договора /ОУ/ като цяло. 

15.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и приложимото международно право. 

15.5. Всички спорове между страните се решават чрез преговори. Всички неразрешени по пътя на преговорите спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани от Софийски градски съд.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение № 2/28.06.2011г. на едноличния собственик на капитала на „ПЕРФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и влизат в сила от 01.07.2011г.