Страница за блогове на нашите потребители. Приятно писане и четене на интересни материали.

Публикувано от на в категория Бизнес
  • Размер на шрифта: По-голям По-малък
  • Посещения: 25
  • Печат

Системи за управление на качеството – какво представляват и защо са задължителен атрибут на стандарт ISO 9001?

Под системи за управление на качеството (СУК) би следвало да разбираме формализирана система, която документира процесите, процедурите и отговорностите, нужни за постигане на поставените цели и желаното качество за всяка организация. Системата за управление на качеството помага за координиране и насочване на дейностите, така че да отговарят на изискванията на клиентите и регулаторните норми, както и за непрекъснатото подобряване на ефективността и ефикасността на структурата.

ISO 9001: 2015, международният стандарт, уточняващ изискванията за управление на СУК, е най-важният подход към всички системи за управление на качеството. Докато някои използват термина ‘’СУК’’, за да опишат стандарта ISO 9001 или групата документи, описващи СУК, той всъщност се отнася до цялата система. Документите служат само за описание на системата.

Системите за управление на качеството служат за много цели, включително:

·         Подобряване на процесите

·         Намаляване на загубите и рекламациите

·         Свиване на разходите

·         Улесняване и идентифициране на възможностите за обучение

·         Присъединяване на персонала към вземане на решенията

·         Избор на посоката, която ще поеме организацията

Системи за управление на качеството: промишлено влияние върху качеството и стандартизацията

Историята на качеството може да проследи векове назад, когато занаятчиите започнали да се организират в синдикати, наречени гилдии. С появата на индустриалната революция, ранните системи за управление на качеството са използвани като стандарти, чрез които се е упражнявал контрол върху резултатите от процесите и качеството на крайния продукт. Тъй като за постигане на набелязаните резултати и произвеждане на постоянно увеличаващи се количества е било нужно сътрудничеството на все повече хора, е станала неизбежна нуждата от най-добри практики за осигуряване на качествени резултати.

В последствие биват установени и документирани най-добрите практики за контролиране на резултатите от продуктите и процесите. Тези документирани добри практики се превръщат в стандартни практики за системи за управление на качеството.

В края на 20-ти век независимите организации започват да разработват стандарти, които да съдействат за създаването и прилагането на единна схема за управление на качеството. По това време фразата "Общо управление на качеството" започва да губи своята стойност . Поради множеството уникални системи, които могат да бъдат приложени, терминът "Система за управление на качеството" бива предпочитан.

Създаване и внедряване на СУК

Създаването на система за управление на качеството помага на всички организации да работят ефективно. Преди да създаде своята СУК, организацията трябва да идентифицира и управлява различни свързани, многофункционални процеси, за да гарантира, че удовлетвореността на клиента е винаги крайната цел.

Има много неща, които трябва да се вземат предвид при създаването на СУК . От голямо значение е да се гарантира, че това е стратегически избор, повлиян от различните цели, нужди и предлаганите продукти и услуги. Структурата на системата се основава основно на цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA) или План – създаване – проверка - действие и позволява непрекъснато подобряване както на продукта, така и на самата система за управление на качеството. Основните стъпки при внедряване на СУК са следните:

·         Проектиране

·         Изграждане

·         Внедряване

·         Контрол

·         Измерване

·         Преглед

·         Подобряване

 

Процесите по проектиране и изграждане служат за развитие на структурата на СУК, заедно с нейните процеси и планове за внедряване. Висшето ръководство трябва да контролира тази част, за да гарантира, че нуждите на организацията, както и нуждите на нейните клиенти са движещата сила зад интегрирането на системи за управление на качеството по стандарт ISO 9001.

0